Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Noldus Afbouw.

Noldus Afbouw
Anna Paulownastraat 7
3331 AA Zwijndrecht

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Noldus Afbouw of haar rechtsopvolger.
 2. Opdrachtgever: Degene die aan Noldus Afbouwopdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of leveren van zaken.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Noldus Afbouw met de opdrachtgever sluit.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, hieronder wordt verstaan: het werk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst bovenop het overeengekomen werk komt. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd. Doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden Noldus Afbouw niet.
 4. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 3: OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding Noldus Afbouw niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van Noldus Afbouw, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door Noldus Afbouwzijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 3. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken.
 4. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van Noldus Afbouw. Zij mogen zonder toestemming van Noldus Afbouw nimmer aan derden worden getoond, afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden. En dienen op verzoek van Noldus Afbouw terstond te worden teruggegeven.
 5. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan Noldus Afbouw zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan Noldus Afbouw retourneren.
 6. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
 2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Noldus Afbouw. In het geval van een mondelinge overeenkomst is dit , kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Noldus Afbouw met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

ARTIKEL 5: LEVERING

 1. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de bepaalde termijn van de overeenkomst. De overeengekomen termijn gaat in zodra Noldus Afbouwde totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Na oplevering van het werk worden afvalmaterialen en dergelijke afgevoerd door de klant dit i.v.m. de hoge stortingskosten
 2. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang Noldus Afbouw op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de prijs, dan wel enig ander tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst cq openstaande factuur, blijven alle geleverde en gemaakte materialen omtrent stucadoor en afbouwswerken eigendom van Noldus Afbouw. Bij het  in gebreken blijven van de totale factuur op eigen beweging van Noldus Afbouw in combinatie met de politie of andere overheids-instellingen op dat moment noodzakelijk de materialen mogen worden verwijderd van wanden en plafonds en dergelijke wat met het werk van Noldus Afbouw te maken heeft.
 2. De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder of de curator terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Noldus Afbouw dat zij eigenaar van die zaken is.

ARTIKEL 7: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  • De werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door Noldus Afbouw te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;
  • Indien werd overeengekomen dat Noldus Afbouwde werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten. Noldus Afbouwzijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat Noldus Afbouw in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien Noldus Afbouw zulks noodzakelijk acht, mits Noldus Afbouw zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
   • Er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;
   • De plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;
   • Noldus Afbouw tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.
 2. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen
  14 lagen dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.
 2. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Noldus Afbouw vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

ARTIKEL 9: PRIJZEN

 1. De prijzen van Noldus Afbouwzijn steeds exclusief B.T.W., De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij omvangrijke opdrachten kan door Noldus Afbouw aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door Noldus Afbouwen zal vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte.

ARTIKEL 10: BETALING

 1. De aanbetalinge taling a 60% dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang op rekening gestort van Noldus Afbouw( rekeningnummer zie offerte) , resterende openstaande factuur word afgerekend bij oplevering van het werk zoals van te voren overeengekomen, of anders in overleg met Noldus Afbouw voor zover mogelijk zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Aannemers dienen hun factuur te voldoen binnen 14 dagen of anders overeengekomen. Ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan.
  Waarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.
 2. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 3. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is Noldus Afbouwgerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend
 4. Noldus Afbouw is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de B.T.W.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Noldus Afbouw, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn om betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Noldus Afbouw te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Noldus Afbouw het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Noldus Afbouw onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Noldus Afbouw, transportmoeilijkheden, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Noldus Afbouw of diens leveranciers.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Noldus Afbouw is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Noldus Afbouw, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Noldus Afbouw is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is Noldus Afbouw niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
 3. Noldus Afbouw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 4. Noldus Afbouw is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door Noldus Afbouw
 5. De opdrachtgever vrijwaart Noldus Afbouw voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van Noldus Afbouw.
 6. Indien Noldus Afbouwgebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is Noldus Afbouw op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op Noldus Afbouw.

ARTIKEL 13: GARANTIE

 1. Noldus Afbouw staat gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van stucadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.
 2. Noldus Afbouw staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
 3. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft Noldus Afbouwde keus, om de werkzaamheden te herstellen, of de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Noldus Afbouw te allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
 4. Op Noldus Afbouw rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan Noldus Afbouw, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van Noldus Afbouw.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Noldus Afbouwen de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.